Tuesday, August 7, 2007

Hướng dẫn cài đặt Apache, MySQL và PHP5 cho người mới học

I. Cài Apache :
Mở Terminal (Applications > Accessories > Terminal) và khỏ zô dòng sau :
sudo apt-get install apache2
sudo apt-get install libapache2-mod-php5
sudo apt-get install libapache2-mod-security
Gói
mod-security là tuỳ chọn.
Để khởi động cái Apache server lên mình gõ zô Terminal dòng sau :
sudo /etc/init.d/apache2 start
Để kiểm tra coi Apache cài được chưa , zô webbrowser( như FireFox hay InternetExplorer) gõ vào addressbar :
http://localhost
Nếu nó ra chữ "It's work" là thành công ròi.
II.Cài đặt PHP
Mở Terminal (Applications > Accessories > Terminal) và khỏ zô dòng sau :
sudo apt-get install php5
sudo apt-get install php5-ldap php5-odbc php5-xsl php5-gd php-pear
sudo /etc/init.d/apache2 restart
Các gói cài đặt trong dòng lệnh thứ hai là tuỳ chọn. Dòng lệnh cúi là để restart lai server của mình, cho mục đích test của mình sau này.
Test PHP
Trong Terminal gõ :
sudo gedit /var/www/testphp.php
Chúng ta code mã PHP sau vào và save lại. Vào web browser vào address bar gõ zô :
http://localhost/testphp.php
Nếu thấy jống hình sau là cài Apache và PHP ổn ròi.
III. Cài đặt MySQL:
Lại mở Terminal ra và khỏ :
sudo apt-get install mysql-server

Để các máy khác trong mạng có thể coi được máy bạn, vào file my.cnf sửa lại chút xíu. Trong Terminal khỏ :
sudo gedit /etc/mysql/my.cnf
Tại dòng : bind-address = 127.0.0.1 Sửa lại 127.0.0.1 thành IP của bạn.
Bi jờ, bạn cài đặt thêm phpMyAdmin để tiện cho việc wản trị database của bạn. Trong Terminal khỏ :
sudo apt-get install libapache2-mod-auth-mysql php5-mysql phpmyadmin
Để cho PHP và MySQL làm việc với nhau, bạn vào file php.ini sửa lại một chút. Vào Terminal gõ :
sudo gedit /etc/php5/apache2/php.ini
Sửa ;extension=mysql.so thành extension=mysql.so
Jờ thì bạn vào Terminal gõ lệnh sau để khởi động lại Apache và PHP, ròi típ tục làm việc với nó được ròi.
Để bảo mật hơn bạn nên đổi password ngay.
sudo /etc/init.d/apache2 restart
mysql -u root
mysql> SET PASSWORD FOR 'root'@'localhost' = PASSWORD('yourpassword');
Đổi "yourpassword" thành mật khẩu tuỳ ý của bạn.
Chúc bạn thành công !

No comments: