Sunday, June 24, 2007

Lập trình PHP bằng công nghệ template

PHP là một ngôn ngữ lập trình hướng template. Thật tế thì ta đã có thể lập trình tách biệt giao diện và phần xử lý của PHP rất tốt rồi, tuy nhiên các nhà lập trình PHP vẫn chưa dừng lại, họ muốn một sự tách biệt thật rõ ràng và thế là các lớp xử lý template và nhất là smarty đã ra đời để đáp ứng nhu cầu đó.
Hôm nay tôi muốn giới thiệu đến các bạn cách sử dụng một lớp dùng để lập trình template trong PHP: xtemplate. Ngoài ra, tôi cũng demo và giải thích cho các bạn các ví dụ trong phần docs của gói nầy.
Bạn vào trang http://sourceforge.net/projects/xtpl/ download gói xtemplate về.
Đầu tiên bạn tạo một thư mục web là test. Sau đó bạn giải nén gói xtemplate và chép file xtemplate.class.php vào thư mục test.
Bây giờ bắt đầu ví dụ thui ;) ok ?
ví dụ 1:
Bạn chép file ex1.xtpl và file ex2.php vào thư mục test. Sau đó mở trình duyệt và mở file ex1.php
Trang web sẽ xuất ra như sau:

This is a simple replace test. the text in bold should contain "TEST": TEST
now a dynamic block test:
this is block 1.

id 38
name cocomp
age 33


global variables can be parsed directly into the html without assigns:
$_SERVER['HTTP_HOST']=localhost
$_SERVER['PHP_SELF']=/test/ex1.php
$_SERVER['HTTP_USER_AGENT']=Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.8.1.4) Gecko/20061201 Firefox/2.0.0.4 (Ubuntu-feisty)
etc..
(note that these variables are scanned in the constructor when creating the XTemplate object! so if you need some variables which you have set after creating the template object, you need to call $xtpl->scan_globals() before parsing the actual block!

Bạn hãy xem nội dung file template : ex1.xtpl
<!-- BEGIN: main -->
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title>example 1</title>
<meta http-equiv="Content-Language" content="en" />
<meta name="GENERATOR" content="Co-Comp Ltd" />
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
</head>
<!-- $HeadURL: https://xtpl.svn.source...root/xtpl/trunk/ex1.xtpl $
$Id: ex1.xtpl 16 2007-01-11 03:02:49Z cocomp $ -->
<body>
<p>This is a simple replace test. the text in bold should contain "TEST": <b>{VARIABLE}</b><br />
now a dynamic block test:<br />
<!-- BEGIN: block1 -->
this is block 1.<br />
<!-- END: block1 -->
<!-- BEGIN: block2 -->
this is block 2.<br />
<!-- END: block2 -->
</p>
<!-- BEGIN: block3#You can comment a block like this -->
<table border="1">
<tr>
<td>id</td>
<td>{DATA.ID}</td>
</tr>
<tr>
<td>name</td>
<td>{DATA.NAME#You can comment tags like this}</td>
</tr>
<tr>
<td>age</td>
<td>{DATA.AGE}</td>
</tr>
</table>
<!-- END: block3#Or comment it here too -->
<p><br />
global variables can be parsed directly into the html without assigns:<br />
$_SERVER['HTTP_HOST']={PHP._SERVER.HTTP_HOST}<br />
$_SERVER['PHP_SELF']={PHP._SERVER.PHP_SELF}<br />
$_SERVER['HTTP_USER_AGENT']={PHP._SERVER.HTTP_USER_AGENT}<br />
etc..<br />
(<span >note</span> that these variables are scanned in the constructor when creating the XTemplate object!
so if you need some variables which you have set after creating the template object, you need to call <b>$xtpl->scan_globals()</b>
before parsing the actual block!</p>
</body>
</html>
<!-- END: main -->
Đầu tiên là block main (begin và end của nó bao trùm hết cả template, bạn hãy nhìn vào đầu và cuối file template nầy), nhân viên thiết kế giao diện phải làm theo đúng định dạng nầy. Để comment cho nhân viên lập trình biết block đó để làm gì và sẽ gán biến gì vào đó nhân viên thiết kế có thể comment bằng cách thêm dấu # và nội dung comment ngay sau đó.
Trong block main sẽ có thể có các block con, ở đây là block1, block2 và block3. Ngoài ra nó còn có các biến sẽ hiển thị và phần gán giá trị cho các biến nầy sẽ được file ex1.php lo ;)
Bạn hãy xem nội dung file source: ex1.php
//đầu tiên là phải include lớp xử lý template vào.
include_once('./xtemplate.class.php');
//tạo một đối tượng template
$xtpl = new XTemplate('ex1.xtpl');
// ta muốn gán biến VARIABLE trong block mail là TEST. Như các bạn đã thấy trên phần kết
//quả kết xuất trên trình duyệt
$xtpl->assign('VARIABLE', 'TEST');
// Bây giờ parse block1. block1 đơn giản chỉ là một chuỗi html: this is the block1
$xtpl->parse('main.block1');
// bạn bỏ dấu // ở dòng tiếp theo để parse block2 kết quả y chang khi parse block1
//$xtpl->parse('main.block2');
/**
* Bạn có thể xuất một mảng trong template bằng cách sau:
* {DATA.ID} hay {DATA.NAME} hay {DATA.AGE}
* Chúng ta có thể truy cập cơ sở dữ liệu để có các giá trị nầy: ID, NAME, AGE
*/
$row = array('ID'=>'38',
'NAME'=>'cocomp',
'AGE'=>'33'
);
//gán giá trị cho biến DATA sẽ được thể hiện trong block3
$xtpl->assign('DATA',$row);
// parse block3
$xtpl->parse('main.block3');
//cuối cùng parse block main
$xtpl->parse('main');
$xtpl->out('main');

Chú ý rằng ta sẽ parse các block theo thứ tự từ trong ra ngoài, nếu ta parse block ngoài mà chưa parse block trong thì sẽ không thể hiện block trong được.

Thế là xong ví dụ 1.
Hi vọng bạn có thể hiểu và áp dụng cho trang web của mình. Phần sau mình sẽ ví dụ cho phần hiển thị một bảng (table). Về phần áp dụng rất đơn giản. Trong trang web của bạn, có một phần , giả dụ là form login nhé ! ở phần hiển thị form login nầy bạn đơn giản chèn đoạn code xử lý template mong muốn vào, thế là xong. Tất nhiên file template (file giao diện) đã được bạn thiết kế.
source code ví dụ : comming soon

5 comments:

Xuân Dũng said...

Ôi sao tôi đọc chẳng hiểu gì cả hay là do trình độ mình còn kém nhỉ. Bác chỉ cho cặn kẽ một tí đi.

À bác chỉ làm sao mà mình sử dụng được cái này vào web mình đang làm đấy. Cho ví dụ thực tế một tý thì hay hơn.

Xin cảm ơn bác nhé.

Khánh Hoàng said...

Smarty nay good ghê, design đỡ cực thiệt!

Khánh Hoàng said...

Smarty nay good ghê, design đỡ cực thiệt!

traitimdancol said...

very good cho việc phát triển code cho những ngừời mới bắt đầu nghiên cứu php và code template, cái này chi tiết hơn một chút thì tốt

Lan said...

Lập trình PHP các bạn có thể vào đây:
Lập trình PHP,
Thân!
http://www.thietkewebvietnam.net/lap-trinh-php/