Saturday, June 16, 2007

Để Firefox đẹp hơn trong Ubuntu

Hì ! cái nầy cop từ saylinux có gì mong tác giả lượng thứ ! Tất cả chỉ vì việc quảng bá và nâng cao khả năng sử dụng linux của người Việt mình thui :)

"
Mở cửa sổ dòng lệnh Terminal bằng cách vào menu Applications > Accessories > Terminal. Bạn gõ và thực hiện tuần tự các lệnh sau:

wget http://users.tkk.fi/~otsaloma/art/firefox-form-widgets.tar.gz


tar -xvf firefox-form-widgets.tar.gz


sudo cp /usr/lib/mozilla-firefox/res/forms.css /usr/lib/mozilla-firefox/res/forms.css.bak


cat firefox-form-widgets/res/forms-extra.css | sudo tee --append /usr/lib/mozilla-firefox/res/forms.css > /dev/null


sudo cp -r firefox-form-widgets/res/form-widgets /usr/lib/mozilla-firefox/res


rm -rf firefox-form-widgets*

Quá trình này thực chất là thay những thiết lập mặc định của Firefox bằng một vài thứ hay hơn. Phương pháp mình học được từ Forum của cộng đồng Ubuntu đấy."

copy hông sai một chữ ;))

No comments: