Friday, September 28, 2007

Cài Ubuntu từ a->z (tiep theo)

8. Cài startdic từ điển đa ngôn ngữ.
$ ./configure

gặp lỗi: configure: error: Package requirements (libgnomeui-2.0 >= 2.2.0) were not met:
No package 'libgnomeui-2.0' found
sửa:
$ sudo apt-get install libgnomeui-dev
config lại:
./configure
make
sudo make install

Tạo thư mục chứa file từ điển
$ mkdir /home/nha/.stardict (nha là tại vì username của tôi là nha các bạn có thể thay bằng username của các bạn)
$ mkdir /home/nha/.stardict/dic
$ cd /home/nha/.stardict/dic
$ wget http://jaist.dl.sourceforge.net/sourceforge/stardict/stardict-dictd_anh-viet-2.4.2.tar.bz2
$ wget http://nchc.dl.sourceforge.net/sourceforge/stardict/stardict-dictd_viet-anh-2.4.2.tar.bz2
$ tar -xjvf stardict-dictd_anh-viet-2.4.2.tar.bz2
$ tar -xjvf stardict-dictd_viet-anh-2.4.2.tar.bz2

Vậy là xong phần cài.
Tạo icon ở trên desktop và trên taskbar.
a. Tạo trên desktop:
click chuột phải ngoài màn hình desktop. Chọn create Launcher, name bạn gõ "từ điển" command bạn gõ "stardict" xong ok
b. Tạo trên taskbar
click chuột phải vào taskbar chọn Add to panel chọn tiếp custom application launcher làm tương tự tạo icon bên desktop.
(phần hình cho icon bạn có thể browse từ thư mục usr/local/share/stardict/pixmap)

2 comments:

Anonymous said...

Download software, Free software download : http://www.techsofts.com

tigondl said...

Khi mình cài x-unikey golệnh :
[root@localhost ~]# cd /root/Desktop/x-unikey-1.0.4
[root@localhost x-unikey-1.0.4]# ./configure
checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
checking whether build environment is sane... yes
checking for gawk... gawk
checking whether make sets $(MAKE)... yes
checking build system type... i686-pc-linux-gnu
checking host system type... i686-pc-linux-gnu
checking for style of include used by make... GNU
checking for gcc... no
checking for cc... no
checking for cc... no
checking for cl... no
configure: error: no acceptable C compiler found in $PATH
See `config.log' for more details.
[root@localhost x-unikey-1.0.4]# make
make: *** No targets specified and no makefile found. Stop.

bạn nào ktra giúp mình với.