Thursday, July 12, 2007

Cài thêm fonts cho Ubuntu

Bạn có thể sử dụng các font dành cho Windows XP trong các trình soạn thảo như gedit, open office vv... trong Linux, để làm được điều nầy bạn phải cài font cho Linux.
Sau đây là hướng dẫn cài font của windows cho Ubuntu.

Chép các fonts windows vào thư mục /usr/share/fonts/truetype

/////////////////////////////////////////
Vào terminal gõ lệnh
sudo apt-get install msttcorefonts
lệnh nầy sẽ cài các font cho web của bạn
////////////////////////////////////////

Sau khi khởi động Linux lại, bạn có đủ fonts để xài, còn nếu ko muốn khởi động lại, bạn vào Terminal gõ lệnh sau :

# sudo fc-cache -fv

để update fonts vào hệ thống nhé , thân !


Tham khảo từ Saylinux

No comments: